Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Sao Việt INCORES gồm các phòng ban có liên quan và Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động dịch vu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữa các bộ phận luôn có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện các công việc.